First satanist church founder, Anton LaVey, atheist Charles Bukowski, Bono and me